Program Partnerski Selkar.pl
Zarejestruj si w Programie Partnerskim Selkar.pl

Twój e-mail:


Twoje hasło:


Nie pamietasz hasła?

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SELKAR.PL

§ 1 - INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.Selkar.pl (zwanym dalej Programem) jest DKS Sp. z o. o. (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą w Białymstoku, ul. Kolejowa 11 lok. 5. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.

3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności, oraz Regulaminu Serwisu Selkar.pl, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.

4. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.

§ 2 - IDEA PROGRAMU PARTNERSKIEGO Selkar.pl

1. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Partnera, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować serwis internetowy Selkar.pl (zwany dalej Serwisem lub Selkar.pl) celem zwiększenia sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Selkar.pl.

2. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem, a także w inny sposób indywidualnie uzgodniony z Organizatorem, a szczegółowe zasady związane z naliczaniem prowizji z danych tytułów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, którego modyfikacje nie stanowią zmiany Regulaminu, a wprowadzane zmiany będą obowiązywały od dnia zamieszczenia nowej treści załącznika na łamach Serwisu, albo od chwili wskazanej w treści zmienianego Załącznika.

3. Idea Programu zakłada długookresowe naliczanie prowizji Partnerom z tytułu aktywności zwerbowanych przez nich klientów Selkar.pl, objawiającej się dokonywaniem w Serwisie zakupów, od których w głównej mierze uzależnione są korzyści dla Partnerów.

§ 3 - NABYCIE STATUSU PARTNERA

1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające polskie obywatelstwo, które mają ukończony 18 rok życia oraz osoby poniżej tego wieku, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.

2. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim pod adresem: http://pp.Selkar.pl

4. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz powinien danymi Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany - pod rygorem odmówienia takiemu Partnerowi wydania korzyści wynikających z Programu.

5. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem.

6. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości to stwierdzającej.

7. Organizatorowi służy prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.

8. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyjęciu na Partnera, a w przypadku przyjęcia na Partnera, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem, a przekazanie przez Partnera Organizatorowi na jakimkolwiek etapie współpracy dalszych danych osobowych, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora.

9. O ile w konkretnym przypadku nie zastrzeżono inaczej, uważa się, iż zgoda udzielona Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez Organizatora podmiotom trzecim, z którymi Organizator będzie współpracował, celem wywiązania się przez te podmioty z realizacji zamawianych u nich usług przez Partnerów, o ile takie sytuacje będą miały miejsce z woli Partnera.

10. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.

11. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem stron Serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (dalej zwany Panelem).

12. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej - oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

13. Zabrania się Pracownikom firmy Selkar uczestnictwa w Programie Partnerskim firmy Selkar. Zabrania się również uczestnictwa w tym programie osobom bliskim Pracownikowi, tj. małżonkowi, wstępnym, zstępnym, powinowatym, przysposobionym, przysposabiającym, osobom pozostającym z Pracownikiem w stosunku opieki lub kurateli.

§ 4 - ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA ORAZ UWARUNKOWANIA

TECHNICZNE

1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.

2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie.

3. Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu na różne sposoby, byleby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też :

a. nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);

b. nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;

c. nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;

4. Hiperłącze może być również umiejscawiane w banerach reklamowych zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam banerów reklamowych oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów Organizator uzna, iż nie nadają się one do zamieszczenia tam banera reklamującego Serwis lub jego produkty.

5. Stron WWW zaopatrywanych przez Partnera w baner, może być więcej niż jedna, przy czym Partner zawsze musi wskazać Organizatorowi adresy stron, na których umieszcza lub ma zamiar umieścić baner reklamowy.

6. Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:

a. stosowanie hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie);

b. uzależnienie dostępu do usług oferowanych na stronie lub serwisie WWW od aktywacji hiperłącza zawierającego link partnerski, kliknięcia na baner reklamowy, przejścia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW;

c. rozsyłanie masowej informacji o stronie WWW zawierającej baner reklamowy do użytkowników Internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);

d. podszywanie się pod serwis Selkar.pl we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Selkar.pl;

e. uruchamianie stron w domenie Selkar.pl automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit);

f. umieszczanie stron w domenie Selkar.pl w systemach typu clickharvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie Selkar.pl

g. podszywanie się pod serwis Selkar.pl poprzez kopiowanie całej strony księgarni, a także jej elementów graficznych (nie dotyczy opisów i okładek książek);

h. składanie zamówień przez własne linki partnerskie, w celu uzyskania prowizji;

i. umieszczanie reklam w systemie Google AdWords z użyciem haseł "selkar" i "selkar.pl", jego odmianami, a także wraz z innymi wyrazami, np. "księgarnia selkar", "książki w selkarze" lub "Ojciec Chrzestny selkar.pl" itd.;

j. działanie na szkodę księgarni Selkar i wpływanie na negatywne postrzeganie marki, np. poprzez umieszczanie w serwisach nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych informacji (np. nieaktualne ceny i kody rabatowe);

k. zakładanie dwóch kont partnerskich, z których jedno jest założone z polecenia tego drugiego (znajduje się na jego II poziomie);

l. stosowanie hiperłącza kierującego na stronę główną Selkar.pl

7. Przekierowanie na strony Selkar.pl powinno być świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.

8. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie danego klienta jako poleconego przez konkretnego Partnera. 'Cookie' może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie - w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie').

9. Partner otrzymuje prowizję bezpośrednią wtedy, gdy w chwili zakupu w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie' tego Partnera.

10. Klient jest przypisywany na stałe danemu Partnerowi wtedy, gdy w momencie dokonania pierwszego zakupu w Serwisie 'cookie' tego Partnera jest zapisane w systemie informatycznym klienta. Klient raz przypisany na stałe jednemu Partnerowi nie może być przypisany na stałe innemu. Jeśli klient jest przypisany na stałe jednemu Partnerowi, nie wyklucza to zapisywania plików 'cookie' innych Partnerów w systemie informatycznym tego klienta.

11. Partner otrzymuje tzw. wieczną prowizję za każdym razem, gdy klient przypisany mu na stałe dokona zakupu w Serwisie. Wieczna prowizja jest niezależna od prowizji bezpośredniej - jeden Partner może otrzymać za dany zakup prowizję wieczną, a inny prowizję bezpośrednią. Jeden Partner może jednak otrzymać zarówno prowizję wieczną, jak i bezpośrednią (w sytuacji, gdy klient dokonujący zakupu jest przypisany do tego Partnera na stałe i w chwili zakupu w systemie informatycznym klienta zapisany jest plik 'cookie' tego samego partnera).

12. Warunkiem przyznania wiecznej prowizji za kolejne zakupy danego klienta jest posługiwanie się przez tego klienta tym samym adresem e-mail, którego klient ten użył przy pierwszym zakupie (w momencie przypisania na stałe do konkretnego Partnera). Warunek ten wynika ze sposobu identyfikacji klientów w Serwisie, opartego na bazie adresów e-mail.

13. Serwis zobowiązuje się do podawania hiperłącza Partnera, do którego przypisany jest na stałe dany klient, w każdej elektronicznej korespondencji marketingowej skierowanej do tego klienta (przede wszystkim w wiadomościach e-mail promujących produkty Serwisu).

14. Jeśli dana osoba po odwiedzeniu Serwisu przez link Partnera przystąpi do Programu, automatycznie staje się członkiem tzw. drugiego poziomu tego Partnera. Partnerowi przysługuje prowizja drugiego poziomu od prowizji zebranych przez poleconych w ten sposób uczestników Programu.

15. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie.

16. Prowizja Partnera może zostać wycofana w przypadku gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z wiecznej gwarancji i zażąda zwrotu pieniędzy za zakupiony towar. W żadnym wypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

17. W przypadku nagminnego łamania regulaminu przez Partnera, Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta z systemu i odmówienia wykonania wypłaty środków z konta Partnera.

§ 5 – WYPŁACANIE ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW

1. Na zasadach określonych w niniejszym § 5 Partnerzy mogą żądać od Organizatora wypłacenia środków finansowych zgromadzonych w programie partnerskim.

2. Partnerzy będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych będzie równa lub większa niż 100 zł netto (słownie: sto złotych).

3. W każdym przypadku realizacja wypłaty dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera fakturę VAT opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną, która powinna być przesłana na adres Organizatora listem poleconym wraz z podstawowymi dokumentami potwierdzającymi istnienie Partnera jako przedsiębiorcy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku innych form prawnych - wypis z właściwego rejestru lub inny akt potwierdzający istnienie danego podmiotu wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP) oraz wskazania sposobu kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację wypłaty ze strony Partnera. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 14 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.

4. Żądanie wypłaty środków pieniężnych powinno być zgłoszone Organizatorowi w odpowiednim do tego miejscu w Serwisie a konkretnie w Panelu Partnera.

5. Osoby fizyczne mogą zgłaszać żądanie wypłaty środków pieniężnych, gdy kwota tych środków dorówna lub przekroczy 100 zł netto (słownie: sto złotych), przy czym żądanie to musi być zgłoszone nie później niż do 10 dnia danego miesiąca, a rozliczenie prowizji obejmuje cały poprzedni miesiąc (lub miesiące, jeśli w ciągu wcześniejszych miesięcy Partner nie uzbierał prowizji o wartości równej lub większej niż 100 zł) licząc wstecz od momentu zgłoszenia żądania. Osoby fizyczne zgłaszające żądanie wypłaty środków pieniężnych, zobowiązane są do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora oraz podpisania właściwych umów lub oświadczeń, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na następujący adres Organizatora: DKS Sp. z o. o., ul. Kolejowa 11 lok. 5, 15-701 Białystok.  Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych.

6. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.

7. Wszyscy partnerzy mają możliwość wymiany zarobionych środków na bony rabatowe o wartości: 25, 50, 100 lub 150 zł. Środki pieniężne zamieniane są na bony w stosunku 1 do 1 (zarobki w wysokości 50 zł można wymienić na bon o wartości 50 zł). Bony rabatowe mają ważność 30 dni. Przed upływem tego okresu należy je wykorzystać. Później będzie to niemożliwe. Bony rabatowe nie obejmują kosztów wysyłki.

8. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 6 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

1. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu jak i decyzji Organizatora zapadłych na podstawie Regulaminu.

2. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich punktów i innych korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.

3. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, czego Partner może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Partner może zażądać przeliczenia na złotówki i wypłaty uzbieranych punktów w Programie Partnerskim, jeśli ich suma wynosi przynajmniej 25 zł.

4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie późniejszym niż naliczono punkty, iż Partner działał dla zdobywania punktów w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym mogącym mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści.

5. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.

6. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił, pod rygorem odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu udziału w Programie.

7. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.

8. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami w danym przypadku.

9. Zmiana Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w sposób przewidziany dla zmian "Regulaminu korzystania z serwisu Selkar.pl".